Lịch sử phát triển

 Trường THPT Quang Minh được thành lập dựa trên cơ sở chuyển đổi từ trường THPT Bán công Quang Minh .Trường THPT Bán công Quang Minh được thành lập theo quyết định số 1205/QĐ-UB ngày 30 tháng 6 năm 2000.