Quan điểm tiếp cận và tiếp cận đồng bộ trong tác phẩm văn chương nghệ thuật