Tổ Hành Chính

DANH SÁCH Tổ Hành Chính

STT
Họ và tên
Trình độ chuyên môn
Chức vụ
1
Lê Văn Phú
ĐH toán
Hiệu trưởng
2
Thúy
Kế toán
3
Nhung
Thủ quĩ
4
Hoàn
Văn thư
5
Hương
NV thư viện
6
Hiến
NV bảo vệ
7
Nguyễn Văn Phi
NV bảo vệ

Ngày14 Tháng Ba, 2018 8:00 sáng