Hướng dẫn tham gia thi dịch vụ công trực tuyến.

Ngày 20 Tháng Chín, 2019 9:15 sáng

cv2978

Truy cập vào địa chỉ http://timhieudichvucong.hanoi.gov.vn

vào địa chỉ sau để xem đ/a

https://vndoc.com › download
Résultats Web
Đáp án câu hỏi cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến 2019 – Bộ câu hỏi trắc …

Thông báo