Phúc khảo bài thi THPT quốc gia năm 2019

Ngày 14 Tháng Bảy, 2019 7:40 sáng

Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi điền thông tin vào mẫu đơn nộp cho Điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi. Các Điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi cập nhật thông tin phúc khảo bài thi vào phần mềm Quản lý thi của Bộ, in danh sách đề nghị phúc khảo bài thi (từ phần mềm của Bộ). Nộp danh sách đề nghị phúc khảo bài thi cùng đơn của thí sinh về Phòng QLT&KĐCLGD chậm nhất 12h00 ngày 24/7/2018.

Mau_09a_DonPK

Thông báo