Quyết định Điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018

Ngày 23 Tháng Ba, 2018 11:31 sáng

 

SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT QUANG MINH

Số: 42/QĐ-THPTQM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   Hà Nội, ngày 23  tháng 03  năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc Điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUANG MINH

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 24/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính;

Căn cứ vào Quyết định số 5370/QĐ-SGD&ĐT ngày 25/12/2017 của Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 cho Trường THPT Quang Minh;

Căn cứ vào Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 của Trường THPT Quang Minh ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-THPTQM ngày 26/01/2018 và tình hình tài chính năm 2018 của trường THPT Quang Minh;

Căn cứ vào Công văn số 887/SGDĐT-KHTC ngày 20/3/2018 của Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Nội và Biên bản hội nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Quang Minh họp ngày 22/3/2018;

          Xét đề nghị BCH Công đoàn và Kế toán nhà trường,

 

QUYẾT ĐỊNH :

 

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 của Trường THPT Quang Minh trên cơ sở điều chỉnh bản Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 của Trường THPT Quang Minh đã được ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-THPTQM của Hiệu trưởng trường THPT Quang Minh.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2018. Mọi họat động tài chính thực hiện trước ngày 01/4/2018 của Trường THPT Quang Minh thì áp dụng theo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 của Trường THPT Quang Minh ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-THPTQM ngày 26/01/2018 của Hiệu trưởng Trường THPT Quang Minh.

          Điều 3. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Quang Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :

– Sở GD-ĐT Hà Nội ( để báo cáo).

– Sở Tài chính Hà Nội (để b/cáo)

– Kho bạc NN Huyện Mê linh (để ph/h).

– Như Điều 3. ( Để th/h).

– Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lê Văn Phú

Văn bản chỉ đạo